Dokumenty

Tlač

Prihlášku do DJ si stiahnite, vytlačte, príp. si ju vyzdvihnite osobne v jasliach, vyplňte paličkovým písmom, podpíšte a doručte osobne do našich DJ alebo zašlite poštou na adresu:
Detské jasle, Ul. mládeže 4886 / 5A, 058 01 Poprad

Prihláška do detských jaslí

Zásady prijímanie detí do detských jaslí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad

 na čítanie pdf dokumentov nainštalujte Adobe Acrobat Reader