Prihlášku do DJ si stiahnite, vytlačte, príp. si ju vyzdvihnite osobne v jasliach, vyplňte paličkovým písmom, podpíšte a doručte osobne do našich DJ alebo zašlite poštou na adresu:
Detské jasle, Ul. mládeže 4886 / 5A, 058 01 Poprad

PRIHLÁŠKA DO DETSKÝCH JASLÍ

ŽIADOSŤ O UZATVORENIE ZMLUVY

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 07/2018 o úhradach za sociálne služby

line

 na čítanie pdf dokumentov nainštalujte Adobe Acrobat Reader