Ak sa dospelí opierajú o záujem dieťaťa, vychovávajú v ňom schopnosť pozorne počúvať a pozorovať. Vnímanie, myslenie, pamäť a pozornosť dieťaťa sa rozvíjajú pomocou poznávania predmetov a javov okolitého sveta, ich vlastností a osvojovaním rôznych spôsobov činností. Cieľom je naučiť dieťa využívať nadobudnuté vedomosti vo svojej samostatnej činnosti.
Výchovné zamestnania dopĺňajú každodenný režim a program všetkých skupín raného a predškolského veku a využívajú sa na utváranie hygienických a kultúrnych návykov, na podporu samostatnosti a aktivity detí.

line

Denný režim je prispôsobený potrebám spánku dieťaťa, jeho veku, psychickým a hygienickým potrebám.

I. oddelenie – Macko: deti od 6-18 mesiacov:

Deti vedieme k samostatnosti pri jedení, učíme a upevňujeme hygienické návyky.

06:00-08:00    Príchod detí do jaslí
07:50-08:00    Ranná rozcvička
08:00-08:30    Raňajky
08:30-09:00    Toalety
08:30-09:30    Spánok menších batoliat
09:00-09:30    Výchovné aktivity starších batoliat
09:30-10:00    Desiata, toalety
10:00-11:00    Pobyt vonku alebo individuálne hry (podľa počasia)
11:00-11:30    Obed
11:30-12:00    Príprava na spánok
12:00-14:00    Spánok
14:00-14:30    Olovrant
14:30-16:15    Voľné hry, odovzdávanie detí rodičom

II. oddelenie – Sloník: deti od 18-36 mesiacov

06:00-08:00    Príchod detí do jaslí
07:50-08:00    Ranná rozcvička
08:00-08:30    Raňajky
08:30-09:00    Toalety
09:00-09:30    Výchovné aktivity v skupinách
09:30-10:00    Desiata, toalety
10:00-11:00    Pobyt vonku alebo individuálne hry (podľa počasia)
11:00-11:30    Obed
11:30-12:00    Príprava na spánok
12:00-14:00    Spánok
14:00-14:30    Olovrant
14:30-16:15    Voľné hry, odovzdávanie detí rodičom

Deti vedieme k samostatnosti pri jedení, učíme a upevňujeme hygienické návyky.